aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

 

09 - PEWNOŚĆ CZY WĄTPLIWOŚĆ?

Słowo Boże daje każdemu autentycznie wierzącemu przywilej cieszenia się pewnością swojego zbawienia.
Są ku temu trzy powody:

1 Obietnica Bożego Słowa;
W pierwszym liście apostoła Jana czytamy:

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
1 List św. Jana 5:11-13 – wyróżnienie dodane

Wynika stąd, iż jednym z celów napisania tego listu przez apostoła Jana było upewnienie wierzących, że już są zbawieni (mają życie wieczne). Jednak apostoł podkreśla, że pewność zbawienia jest przywilejem tylko tych, którzy świadomie poddali swoje życie Jezusowi (tzn. którzy "mają Syna"), o czym pisaliśmy powyżej.

2 Twoje spełnienie wymogu odwrócenia się od grzechu i zaufania Jezusowi;
Skoro Pan Bóg w swoim Słowie nie nakłada na człowieka więcej warunków, od których uzależnia udzielenie daru zbawienia, to możemy być pewni, że jeśli je spełniliśmy, to Bóg dotrzyma obietnicy i daruje nam wszystkie nasze przewinienia, jak to się stało w przypadku jednego z łotrów ukrzyżowanych wraz z Jezusem.

3 Wewnętrzne świadectwo wszczepionej nam przez Bożego Ducha nowej natury.
Od momentu, gdy Bóg przemieni wnętrze nawracającego się człowieka, może on cieszyć się obecnością nowej, duchowej natury. Jednym z namacalnych dowodów na to, że stałeś się dzieckiem Bożym jest pragnienie wyrażania podziękowania Bogu za nawiązaną więź Ojciec-dziecko. Apostoł Paweł ujął to zwięźle w następujących słowach:

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
List do Rzymian 8:15 – podkreślenie dodane

I podobnie:

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
(BW) List do Galatów 4:6

 

UWAGA:

Jeśli podjąłeś powyższą decyzję pójścia za Jezusem, a przez dłuższy czas nie zaobserwowałbyś żadnych zmian w swoim życiu (brak pojawienia się odrazy do grzechu, brak pragnienia poznawania Boga i podobania się Jemu, brak wewnętrznych impulsów do wyrażania uwielbienia Boga) mogłoby to świadczyć, że Twoje nawrócenie nie było prawdziwe.
Zachęcamy w takim przypadku do ponownej lektury powyższego tekstu jak i samodzielnego czytania Nowego Testamentu z żarliwą modlitwą, żeby Bóg odrodził Twoje serce.

 

[ KONTYNUACJA NA KOLEJNEJ STRONIE ]

 

Skatalogowane pod: Wiara ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <